Yönerge

ERASMUS PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN GÖNDERİLMESİNDE İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR:

1. ERASMUS değişim programıyla AB ülkelerine gitmek isteyen yüksek lisans öğrencisi, başvurusunu internet aracılığıyla www.eucentre.itu.edu.tr ilan edilen tarihlerde AB merkezine yapar.

2. Üniversitenin Lisansüstü Enstitülerine bağlı tüm Anabilim Dallarının Program Koordinatörleri AB Merkezinde toplanarak, kendi anabilim dalları için İkili Anlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş olan kontenjanlarına göre asil ve yedek değişim öğrencisi listesini belirler (sıralama öğrencilerin başvuru formları ve eklerinin Ulusal ajans tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmesiyle yapılır, sonuç mülakat ile kesinleştirilir). Bu liste AB merkezi tarafından öğrencilere internet aracılığıyla duyurulur.

3. AB Merkezi, öğrencilerin gidecekleri üniversitelere yapmaları gereken başvuru işlemi ve Enerji Enstitüsü’nde yapacakları işlemlere ilişkin bilgi ve formları sağlar.

4. AB Merkezi, gidecek öğrencilerin listesini anlaşmalı üniversitelere iletir.

5. Öğrenci kendi üniversitesi ile ilgili işlemleri başlatmak ve Enstitü’den ERASMUS değişim izni almak için, aşağıdaki belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurur.

a. Öğrencinin AB Merkezinden aldığı ERASMUS değişim programından yararlanmaya hak kazandığına dair belgenin Türkçesi,
b. Enstitü Anabilim Dalının Program AKTS koordinatörü, Enstitü Anabilim Dalı Program koordinatörüne ve Enstitü Müdür Yardımcısına imzalatılmış öğrenim sözleşmesi (Öğrenim sözleşmesi her bir dönem için toplam 30 ECTS kredisi olacak şekilde hazırlanmalıdır),
c. İzin dilekçesi,
d. Danışmanın onayı bulunan ERASMUS ders seçim formu.

6. Enstitü öğrencinin ERASMUS Dosyasını, Enstitü Değişim Programı Komisyonu üyesi olan Program AKTS koordinatörü’ne iletir.

7. Program AKTS koordinatörü bir dilekçe ile öğrencinin öğrenim sözleşmesini, danışmanın doldurduğu ders seçim formunu Enstitü Ders İntibak Komisyonu’na iletir.

8. Enstitü Ders İntibak Komisyonu derslerle ilgili değerlendirmesini Enstitü Yönetim Kuruluna iletir.

9- Yönetim Kurulu, Öğrenim Sözleşmesinin arka sayfasında kendisine ayrılmış bölümde onayını belirterek, Öğrenim Sözleşmesinin aslını öğrenciye iletir. Öğrenci Kurum Koordinatörünün imzası için AB Merkezine başvurur.

10. Aşağıdaki belgeler Enstitü Müdürlüğü tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

• Öğrencinin ERASMUS programı çerçevesinde AB ülkesine gidişi hakkındaki izin belgesi
• Öğrenim Sözleşmesinin kopyası

11. Öğrenci yerleştirildiği üniversitenin ilgili bölümüne gider.

12. Gidilen üniversitede alınacak derslerde; dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı değişiklik olması durumunda:

a. Öğrenci öğrenim sözleşmesini yeniler, bulunduğu üniversitedeki ilgili koordinatörlere imzalatır.
b. İmzalanan değişiklik önerisini vakit geçirmeden gerekçelerini anlatan bir dilekçe ile İTÜ’de ilgili Program AKTS Koordinatörüne ve danışmanına yollar.
c. Danışmanın onayı bulunan ERASMUS ders seçim formu yenilenir, program AKTS koordinatörü; program yürütme kurulu koordinatörü ve Enstitü müdür yardımcısı değişiklik önerisinin uygunluğunu değerlendirerek imzalar ve öğrencinin dilekçesiyle birlikte Enstitüye iletir.
d. Madde 6 -9 daki adımlar izlenir.
e. AB Merkezi değişiklikleri içeren Öğrenim Sözleşmesinin bir kopyasını öğrenci dosyasında sakladıktan sonra, aslını imzalı ve onaylı olarak öğrenciye posta ile ulaştırır.

13. Öğrenci değişim sonrasında İTÜ’ye döndüğünde, gittiği üniversiteden aldığı derslerin not döküm belgesini (transkript) bir kopyasını Enstitüye, aslını da İTÜ not döküm belgesine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir.

14. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı notları İTÜ not sistemine çevrilmesi için, Üniversite genelinde kurulmuş bulunan komisyona iletir. Komisyon yaptığı dönüşümü öğrenci kayıtlarına işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir.

15. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin değişim sırasında aldığı derslerin tanındığına ve not döküm belgesine işlendiğine dair bir Tanınma Belgesini (Proof of Recognition) öğrencinin Değişim Dosyasına konmak üzere AB Merkezine iletir. Değişim programı çerçevesinde programlar arası ikili anlaşma yapılmadan önce “Enstitü Değişim Programı Komisyonu” derslerin denkliğini belirler.


ÖĞRENCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR:

1. ERASMUS programına başvuracak öğrencilerin kayıtlı oldukları EBT veya RBT programlarında en az bir yarıyıllık eğitim-öğretim dönemini genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olacak şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir.

2. Öğrenci öğrenim sözleşmesini Enstitü Anabilim Dalının Program AKTS koordinatörü, Enstitü Anabilim Dalı Program koordinatörüne ve Enstitü Müdür Yardımcısına imzalatırken, öğrenim sözleşmesine güncel transkriptini de eklemeli ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması koşulunu da sağlamalıdır. Diğer bir deyişle başvurunun kabul edilmiş olması, ERASMUS programına başlayabilmek için sadece bir ön koşul sağlamaktadır.

3. Öğrenci ERASMUS programına başvurusunda ve derslerin seçiminde mutlaka danışmanının onayını almalıdır. Öğrenci, Enerji Enstitüsü tarafından oluşturulan ve ERASMUS programı çerçevesinde alınması planlanan dersler ile bu derslerin İTÜ’deki eşdeğerlerini gösteren ve danışman onayı bulunan “ERASMUS Ders Seçim Formu”nu öğrenim sözleşmesine ekleyerek Enstitü Müdürlüğü’ne teslim etmelidir. Bu nedenle danışmanı atanmamış bir öğrenci ERASMUS programına başvuramaz.

4. Erasmus kapsamında alınan tüm derslerin (fazladan alınan dersler dâhil) notları not dökümüne işlenir ve ortalamayı etkiler. Bu nedenle derslerden yeteri kadar yüksek not alınmasına dikkat edilmelidir, aksi halde mezuniyet için gereken genel not ortalaması 3.00’ ın altına düşer ve öğrenci bu ortalamayı sağlamadan mezun olamaz.

5. Herhangi bir nedenle onaylanmayan değişiklik önerisinden dolayı öğrenci zor durumda kalmamak için değişiklik önerilerini onaylanmak üzere ANINDA İTÜ deki ilgili program AKTS koordinatörüne iletmelidir.

6. Ders aşamasında ERASMUS programına katılan Yüksek Lisans öğrencilerinin, zorunlu dersleri Enstitü bünyesinde bulunan EBT ve RBT programlarından almaları gerekmektedir. Öğrenci ilgili ülkedeki ERASMUS programına başlarken EBT veya RBT programlarındaki zorunlu dersleri başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Aksi takdirde Enstitü Yönetim Kurulundan gerekli izni alamaz. ERASMUS programı çerçevesinde alınan tüm dersler seçmeli ders olarak intibak ettirilir.

7. ERASMUS programına katılan öğrencilerin de %30 İngilizce koşulunu sağlamaları gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde alınan dersler ancak Türkçe dersler ile intibak ettirilebilir veya Türkçe seçmeli ders olarak kabul edilir.

8. Ders veya tez aşamasında ERASMUS programından yararlanmakta olan öğrenciye, ilgili süre içerisinde izin hakkı kullandırılmaz.

9. Öğrenci seminer dersini vermeden ERASMUS programına katılmış ise, gittiği üniversitede aldığı seminer dersi çerçevesinde bir sunum yaptığını belgelemelidir. Eğer sunum söz konusu değilse, seminer dersi İTÜ’deki seminer dersi ile eşdeğer sayılmakla birlikte, öğrenci döndüğünde tez tesliminden önce bir seminer vermek zorundadır.

10. Tez aşamasında ERASMUS programına başvuru evrakları içinde öğrencinin, gittiği üniversitede çalışacağı öğretim üyesi tarafından tez çalışması için kabul edildiğine dair bir belge olmalıdır. ERASMUS programına “tez aşaması”nda gitmek isteyen Yüksek Lisans öğrencileri, ancak EBT veya RBT programlarında teze yazılabildikleri 3. Yarıyıldan itibaren ERASMUS programına başlayabilirler. EBT doktora öğrencileri için tez aşamasında gerçekleştirilecek ERASMUS programı, yeterlilik aşaması başarı ile tamamlandıktan sonra başlar.

11.Mülakat esnasında, komisyon üyeleri öğrencinin yurt dışı kurum/kurumlardan almış olduğu kabulleri inceleyerek, tercih sırasında değişiklik yapabilir.

12. Öğrencinin İTÜ’deki danışmanı, öğrencinin gittiği üniversitede yapacağı tez konusunu ve birlikte çalışacağı öğretim üyesini onayladığını belirten “ERASMUS Değişim Programına Tez Aşamasında Başvuran Öğrenciler için Çalışma Konusu Onay Formu”nu programın AKTS koordinatörüne teslim etmelidir.

13. ERASMUS programına tez aşamasında katılan öğrenci, tezini İTÜ’deki danışmanının onayı ile İTÜ Lisansüstü eğitim-öğretim Yönetmeliğine uygun olarak Enstitü’ye teslim eder.

14. Öğrenci, tezini teslim ederken gittiği üniversitede tezinin tamamını veya bir kısmını yaptığına dair bir belgeyi de beraberinde vermelidir.